Công ty TNHH Longstar Lighting

  • Ngày ký MOU: 22/5/2023
  • Quốc gia: Trung Quốc
  • Ngành nghề: Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng
  • Diện tích: 2,5ha
  • Lô đất ký thuê: D2-2

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI