Đoàn doanh nghiệp Hiệp hội cơ điện, điện tử Đài Loan tìm hiểu cơ hội đầu tư tại KCN Green iP-1

Hoạt động của GIP