HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 • Nguyễn Minh Hưng

  Ông Nguyễn Minh Hưng

  Chủ tịch HĐQT

 • Bùi Thế Long

  Ông Bùi Thế Long

  PCT HĐQT

 • Hoàng Ngọc Tuấn

  Ông Hoàng Ngọc Tuấn

  TV HĐQT / TB KS nội bộ

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

 • Bùi Thế Long

  Ông Bùi Thế Long

  Tổng Giám đốc

 • Nguyễn Trần Phong

  Ông Nguyễn Trần Phong

  Phó Tổng Giám đốc

KHỐI TRỰC TIẾP

 • Ban Đền bù–GP mặt bằng

  Mai Đăng Khoa

  Ông Mai Đăng Khoa

  Giám đốc/Trưởng VP ĐD

 • Ban Đấu thầu

  Lê Đình Đáp

  Ông Lê Đình Đáp

  Giám đốc

 • Ban Kỹ thuật xây dựng

  Doãn Văn Vượng

  Ông Doãn Văn Vượng

  Giám đốc

  Nguyễn Đức Dũng

  Ông Nguyễn Đức Dũng

  Phó Giám đốc

 • Ban Tư vấn Giám sát

  Lê Ngọc Minh

  Ông Lê Ngọc Minh

  Giám đốc

  Vũ Anh Tùng

  Ông Vũ Anh Tùng

  Phó Giám đốc

 • Ban Kinh doanh

  Đặng Thị Hiệp

  Bà Đặng Thị Hiệp

  Giám đốc

KHỐI GIÁN TIẾP

 • Ban Tài chính – Kế toán

  Trần Thị Thu Phương

  Bà Trần Thị Thu Phương

  Giám đốc

  Phạm Thị Duyên

  Bà Phạm Thị Duyên

  PGĐ / Kế toán trưởng

 • Ban HC – NS - VH – PC

  Lê Đình Đáp

  Ông Lê Đình Đáp

  Giám đốc

  Lê Quốc Ngọc

  Ông Lê Quốc Ngọc

  Phó Giám đốc

 • Ban Đầu tư

  Trịnh Quốc Việt

  Ông Trịnh Quốc Việt

  Phó Giám đốc

 • Ban Truyền thông

  Nguyễn Như Phong

  Ông Nguyễn Như Phong

  Cố vấn