HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 • Nguyễn Minh Hưng

  Ông Nguyễn Minh Hưng

  Chủ tịch HĐQT

 • Bùi Thế Long

  Ông Bùi Thế Long

  PCT HĐQT

 • Hoàng Ngọc Tuấn

  Ông Hoàng Ngọc Tuấn

  TV HĐQT / TB KS nội bộ

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

 • Bùi Thế Long

  Ông Bùi Thế Long

  Tổng Giám đốc

 • Nguyễn Trần Phong

  Ông Nguyễn Trần Phong

  Phó Tổng Giám đốc

KHỐI TRỰC TIẾP

 • Ban Đền bù–GP mặt bằng

  Mai Đăng Khoa

  Ông Mai Đăng Khoa

  Giám đốc/Trưởng VP ĐD

 • Ban Đấu thầu

  Lê Đình Đáp

  Ông Lê Đình Đáp

  Giám đốc

 • Ban Kỹ thuật xây dựng

  Doãn Văn Vượng

  Ông Doãn Văn Vượng

  Giám đốc

  Nguyễn Đức Dũng

  Ông Nguyễn Đức Dũng

  Phó Giám đốc

  Vương Ngọc Hải

  Ông Vương Ngọc Hải

  Phó Giám đốc

 • Ban Tư vấn Giám sát

  Lê Ngọc Minh

  Ông Lê Ngọc Minh

  Giám đốc

  Vũ Anh Tùng

  Ông Vũ Anh Tùng

  Phó Giám đốc

 • Ban Kinh doanh

  Đặng Thị Hiệp

  Bà Đặng Thị Hiệp

  Giám đốc

KHỐI GIÁN TIẾP

 • Ban Tài chính – Kế toán

  Trần Thị Thu Phương

  Bà Trần Thị Thu Phương

  Giám đốc

  Phạm Thị Duyên

  Bà Phạm Thị Duyên

  PGĐ / Kế toán trưởng

 • Ban HC – NS - VH – PC

  Lê Đình Đáp

  Ông Lê Đình Đáp

  Giám đốc

  Lê Quốc Ngọc

  Ông Lê Quốc Ngọc

  Phó Giám đốc

 • Ban Đầu tư

  Trịnh Quốc Việt

  Ông Trịnh Quốc Việt

  Phó Giám đốc

 • Ban Truyền thông

  Nguyễn Như Phong

  Ông Nguyễn Như Phong

  Cố vấn