Quy trình thủ tục, trình tự đầu tư vào Khu công nghiệp, Khu kinh tế

Quy trình này quy định về trình tự giải quyết các thủ tục đầu tư nhằm tạo thuận lợi để các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài (gọi là nhà đầu tư) đầu tư sản xuất, kinh doanh tại các Khu công nghiệp (KCN), Khu kinh tế, Khu kinh tế Cửa khẩu (KKT)

Bước 1: Quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

1. Cơ quan đầu mối tiếp nhận: Ban Quản lý Khu kinh tế tiếp nhận hồ sơ đối với các dự án thực hiện khu kinh tế, khu công nghiệp thông qua Trung tâm hành chính công;

2. Thẩm quyền giải quyết

- UBND tỉnh;

- Ban Quản lý Khu kinh tế.

3. Thời hạn giải quyết:

- Đối với dự án thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh: Tối đa không quá 35 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

- Đối với dự án thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

- Đối với trường hợp phải cấp hoặc có yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế cấp trong thời hạn không quá 03 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền.

Bước 2: Thành lập doanh nghiệp và tổ chức kinh tế khác đối với nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế.

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định, nhà đầu tư thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp tại phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc thành lập tổ chức kinh tế khác tại cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Bước 3: Lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch tổng mặt bằng

Nhà đầu tư lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đối với dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng đất có diện tích từ 05 ha trở lên. Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng đất có diện tích nhỏ hơn 05 ha, nhà đầu tư có thể lập quy hoạch tổng mặt bằng mà không phải lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.

1. Cơ quan đầu mối tiếp nhận:

- Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ đối với các nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh;

- UBND cấp huyện nơi có dự án tiếp nhận hồ sơ đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện.

2. Thời hạn giải quyết: Không quá 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Bước 4: Thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình.

1. Cơ quan đầu mối tiếp nhận: Sở Xây dựng hoặc Ban Quản lý Khu kinh tế theo phân cấp;

2. Thời hạn giải quyết: Đối với dự án nhóm B không quá 13 ngày, dự án nhóm C không quá 08 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 5: Thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy.

1. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Nhà đầu tư có dự án, công trình thuộc danh mục quy định tại Phụ lục IV ban hành theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy nộp hồ sơ tại Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn - Công an tỉnh.

2. Thời hạn giải quyết:

a. Đối với thẩm duyệt thiết kế về PCCC

- Thiết kế cơ sở không quá 07 ngày làm việc đối với dự án nhóm A, không quá 03 ngày làm việc đối với dự án nhóm B và C;

- Thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công không quá 10 ngày làm việc đối với dự án nhóm A, không quá 07 ngày làm việc đối với dự án nhóm B và C, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ;

b. Đối với nghiệm thu về PCCC: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày thông qua biên bản nghiệm thu, nếu đạt yêu cầu, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH có văn bản nghiệm thu về PCCC.

Bước 6: Thông tin/Thỏa thuận về cấp nước, thoát nước, cấp điện

1. Đầu tư trong địa bàn khu kinh tế, khu công nghiệp:

- Đối với các dự án đầu tư tại địa điểm đã có các Công ty kinh doanh hạ tầng, Công ty cấp nước: Nhà đầu tư liên hệ với Công ty kinh doanh hạ tầng và công ty cấp nước để thỏa thuận về cấp nước, thoát nước, cấp điện;

- Đối với các dự án đầu tư tại địa điểm chưa có Công ty kinh doanh hạ tầng, Công ty cấp nước: Nhà đầu tư liên hệ với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh để được hướng dẫn thực hiện việc thỏa thuận về cấp nước, thoát nước, cấp điện.

2. Các đơn vị có thẩm quyền hướng dẫn, xem xét, chấp thuận thủ tục đấu nối hạ tầng kỹ thuật trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của chủ đầu tư.

Bước 7: Thẩm định công nghệ dự án đầu tư.

* Đối với Dự án đầu tư xây dựng sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao hoặc dự án đầu tư xây dựng có nguy cơ tác động xấu đến môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường có sử dụng công nghệ

1. Tiếp nhận hồ sơ: Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước cùng cấp về ngành, lĩnh vực với cơ quan chuyên môn về xây dựng để có ý kiến về thiết kế công nghệ

2. Thời hạn giải quyết: Thời gian có ý kiến về công nghệ là 20 ngày đối với dự án nhóm A, 15 ngày đối với dự án nhóm B, 10 ngày đối với dự án nhóm C kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

Bước 8: Thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh.

1. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Sở Tài nguyên và Môi trường.

2. Thời gian giải quyết: Tối đa không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp có chỉnh sửa, trong thời hạn tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ chỉnh sửa hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.

Bước 9: Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường.

1. Cơ quan tiếp nhận và xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường: Ban Quản lý Khu kinh tế xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong khu công nghiệp thuộc quyền quản lý.

2. Thời gian giải quyết: Trong thời gian 03 ngày làm việc, cơ quan xác nhận có trách nhiệm xem xét, thẩm định hồ sơ. Xác nhận bằng văn bản đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. Trường hợp chưa xác nhận phải có thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do bằng văn bản.

Bước 10: Ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án

Nhà đầu tư phải ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư thông qua Văn bản thỏa thuận ký quỹ giữa Nhà đầu tư và Ban Quản lý Khu kinh tế.

1. Thời điểm thực hiện ký quỹ: Sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư và trước khi thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất.

2. Mức ký quỹ đầu tư: Từ 1-3% tùy theo tổng mức đầu tư của dự án và được miễn giảm 25-50% tùy theo địa bàn và dự án ưu đãi đầu tư.

Bước 11: Thông báo thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với dự án đầu tư.

1. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Sở Tài nguyên và Môi trường.

2. Thời hạn giải quyết:

- Đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất: Tối đa không quá 20 ngày làm việc. Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, thời gian thực hiện được tăng thêm 15 ngày làm việc.

- Đối với chuyển mục đích sử dụng đất: Tối đa không quá 15 ngày làm việc. Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, thời gian thực hiện được tăng thêm 15 ngày làm việc.

Bước 12: Thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình.

1. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Ban Quản lý Khu kinh tế.

2. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý Khu kinh tế.

3. Thời gian thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình cấp II, III không quá 20 ngày làm việc; công trình cấp IV không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 13: Cấp phép xây dựng.

Miễn giấy phép xây dựng đối với Công trình xây dựng thực hiện tại khu công nghiệp có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và được thẩm định thiết kế xây dựng.

1. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Ban Quản lý Khu kinh tế.

2. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý Khu kinh tế.

3. Thời gian giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 14: Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng; xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án.

1. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Ban Quản lý Khu kinh tế.

2. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý Khu kinh tế.

3. Thời hạn giải quyết:

- Thời gian giải quyết không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với công tác kiểm tra trong quá trình thi công xây dựng công trình;

- Thời gian giải quyết không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với công tác nghiệm thu hạng mục công trình, công trình xây dựng vào sử dụng.

Bước 15: Thẩm định, phê duyệt ưu đãi, hỗ trợ đầu tư.

1. Đối với các ưu đãi đầu tư về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất nhập khẩu; ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất và các ưu đãi đầu tư khác theo quy định của Chính phủ được thực hiện đồng thời trong quá trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư. Nhà đầu tư thực hiện thủ tục theo quy định tại cơ quan thuế, cơ quan hải quan và các cơ quan có thẩm quyền để được hưởng ưu đãi đầu tư.

2. Đối với các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư của tỉnh:

- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Thời gian giải quyết: Tối đa không quá 16 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư.